A simple page in codeigniter

Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 72
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

A simple page in codeigniter

Post by tthlan »

Mình ghi lại cũng như là hướng dẫn một cách tạo một trang đơn giản, cũng như cách vận hành chính trong CodeIgniter (CI)

chạy một trang trong CI thực chất là đẩy tới một 'method' của 'controller', và load xử lý code được viết hoặc một 'view' được định nghĩa trong đó.

À phải tạo các files như sao cấu trúc file trong CI như sau:

Code: Select all

application/
  views/
    simple_page.php <--- tạo file này
  controler/
    simple.php <--- tạo file này
system/
public_html/
  index.php
và kết quả sẽ chạy được trình duyệt như hình bên dưới

Image

Chú ý:
index.php là trang index mặc định đừng sửa gì nó.

khi muốn gọi tiếp controler nào thì cứ gõ nó tiếp "/public_html/index.php/tên_controler/tên_method"


+ Nội dung file controller : Simple.php
- tên file và tên control phải khớp với nhau nếu không sẽ có system sẽ không chay được mà báo lỗi '404 Page Not Found'
- phải extends class CI_Controller
- khai báo function và tên_method(){ ... }
- index method mặc định sẽ được chạy khi gọi tới controller 'Simple'

Code: Select all

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Simple extends CI_Controller {  
  public function index()
  {        
   $this->load->view('simple_page'); // controler này sẽ load view 'simple_page'
  }  
}
+ Nội dung file view : simple_page.php

Code: Select all

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
?><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Welcome to CodeIgniter</title>

  <style type="text/css">
  ::selection { background-color: #E13300; color: white; }
  ::-moz-selection { background-color: #E13300; color: white; }

  body {
   background-color: #fff;
   margin: 40px;
   font: 13px/20px normal Helvetica, Arial, sans-serif;
   color: #4F5155;
  }

  a {
   color: #003399;
   background-color: transparent;
   font-weight: normal;
  }

  h1 {
   color: #444;
   background-color: transparent;
   border-bottom: 1px solid #D0D0D0;
   font-size: 19px;
   font-weight: normal;
   margin: 0 0 14px 0;
   padding: 14px 15px 10px 15px;
  }

  #body {
   margin: 0 15px 0 15px;
  }

  #container {
   margin: 10px;
   border: 1px solid #D0D0D0;
   box-shadow: 0 0 8px #D0D0D0;
  }
  </style>
</head>
<body>

<div id="container">
  <h1>Welcome to CodeIgniter!</h1>

  <div id="body">
   <p>tthlan.info - Simple CodeIgniter Page</p>

  </div>
</div>

</body>
</html>
Post Reply