Thay thế code bằng nhánh khác trong GIT

Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 76
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

Thay thế code bằng nhánh khác trong GIT

Post by tthlan »

Để thay thế code của nhánh A bằng nhánh B trong Git, ta có thể thực hiện các bước sau:

- Chuyển tới nhánh B bằng lệnh git checkout:
git checkout B

- Sử dụng lệnh git merge để thay thế code của nhánh A bằng code của nhánh B:
git merge -s ours A
Trong đó, -s ours sử dụng chiến lược merge "ours" để bỏ qua các thay đổi từ nhánh A và giữ lại toàn bộ thay đổi từ nhánh B.

- Cuối cùng, sử dụng lệnh git push để đẩy nhánh B lên remote repository:
git push origin B

Lưu ý rằng quá trình này sẽ thay đổi lịch sử commit của nhánh B, vì vậy nếu có bất kỳ ai khác đang làm việc trên nhánh này thì nên cẩn thận và thảo luận trước khi thực hiện.

(Sưu tầm)
Post Reply