[Yii1] Tổng hợp tất cả ví dụ controller, view, form 1

Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 73
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

[Yii1] Tổng hợp tất cả ví dụ controller, view, form 1

Post by tthlan »

Xuất view đơn giản

Tạo Examples Controller trong /var/www/html/yii/first_app/protected/controllers/ExamplesController.php với action SimpleView

Code: Select all

class ExamplesController extends CController
{
  public function actionSimpleView()
  {
    $this->render('/simple',NULL);
  }
}
Tao simple view trong /var/www/html/yii/first_app/protected/views/simple.php

Code: Select all

That is a View !!!!
chạy url : localhost/yii/first_app/train/simpleview để xem kết quả

Enjoy!!!
tthlan
Quản trị viên
Posts: 73
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

Re: [Yii1] Tổng hợp tất cả ví dụ controller, view, form 1

Post by tthlan »

Tạo view đơn giản nhập xuất kết quả tổng của hai số

Tạo Examples Controller trong /var/www/html/yii/first_app/protected/controllers/ExamplesController.php với action MathWithTwoNumber

Code: Select all

class ExamplesController extends CController
{
  public function actionMathWithTwoNumber()
  {
    //die("aaaa");

    if (isset($_REQUEST['so_a']) && isset($_REQUEST['so_b']))
    {
      /*$this->render('/mathone', array('so_a' => $_REQUEST['so_a'],
        'so_b' => $_REQUEST['so_b'],
        'so_tong' => $_REQUEST['so_a'] + $_REQUEST['so_b']));*/
      $this->render('/mathone', array('so_a' => 1, 'so_b' => 2, 'so_tong' => null));
    }
    else {
      $this->render('/mathone', array('so_a' => 1, 'so_b' => 2, 'so_tong' => null));
    }
  }
}

Tạo mathone view trong /var/www/html/yii/first_app/protected/views/mathone.php

Code: Select all

<div>
  <?php echo CHtml::beginForm(); ?>
  Cộng Hai Số
  <?php echo CHtml::textField('so_a',$so_a); ?>+
  <?php echo CHtml::textField('so_b',$so_b); ?>=
  <?php echo CHtml::submitButton('Xem Kết Quả',
    array('onclick'=>'TongHaiSo();return false;'
    )); ?>
  <?php echo CHtml::resetButton('Reset'); ?>
  <?php /*echo CHtml::textField('so_tong',$so_tong); */?>
  <?php echo CHtml::endForm(); ?>
</div>
<script type="application/javascript">
  function TongHaiSo()
  {
    var soa = parseInt(document.getElementById("so_a").value);
    var sob = parseInt(document.getElementById("so_b").value);
    var sotong = soa + sob;
    alert(sotong);
  }
</script>
chạy và kiểm tra kết quả tại url : localhost/yii/first_app/Examples/mathwithtwonumber

p/s : Nếu dùng logic REQUEST trong controller, thì bật <?php echo CHtml::textField('so_tong',$so_tong); ?> để nhận giá trị tổng sau khi submit, bỏ return false; nên nút xem kết quả phải sửa lại là <?php echo CHtml::submitButton('Xem Kết Quả'); ?>

Enjoy!!!
Post Reply