[Yii 1] Creating Your First Yii Application by command line

Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 68
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

[Yii 1] Creating Your First Yii Application by command line

Post by tthlan » Tue Feb 14, 2017 1:46 am

Tạo application bằng yiic command line

- trỏ tới WebRoot : cd /var/www/html/yii
- run yiic command line "php YiiRoot/framework/yiic.php webapp testdrive" : php framework/yiic.php webapp frist_app
- xác nhận Create a Web application under '/var/www/html/yii/frist_app'? (yes|no) [no]:yes

Command line xuất thông báo

mkdir /var/www/html/yii/frist_app
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/controllers
generate protected/controllers/SiteController.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/views
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/views/site
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/views/site/pages
generate protected/views/site/pages/about.php
generate protected/views/site/index.php
generate protected/views/site/error.php
generate protected/views/site/login.php
generate protected/views/site/contact.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/views/layouts
generate protected/views/layouts/column1.php
generate protected/views/layouts/column2.php
generate protected/views/layouts/main.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/runtime
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/models
generate protected/models/ContactForm.php
generate protected/models/LoginForm.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/tests
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/tests/functional
generate protected/tests/functional/SiteTest.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/tests/unit
generate protected/tests/WebTestCase.php
generate protected/tests/bootstrap.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/tests/report
generate protected/tests/phpunit.xml
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/tests/fixtures
generate protected/.htaccess
generate protected/yiic
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/components
generate protected/components/UserIdentity.php
generate protected/components/Controller.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/messages
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/migrations
generate protected/yiic.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/vendor
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/data
generate protected/data/testdrive.db
generate protected/data/schema.sqlite.sql
generate protected/data/schema.mysql.sql
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/extensions
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/commands
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/commands/shell
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/protected/config
generate protected/config/database.php
generate protected/config/test.php
generate protected/config/console.php
generate protected/config/main.php
generate protected/yiic.bat
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/images
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/css
generate css/main.css
generate css/print.css
generate css/ie.css
generate css/form.css
generate css/bg.gif
generate css/screen.css
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/themes
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/themes/classic
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/themes/classic/views
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/themes/classic/views/system
generate themes/classic/views/.htaccess
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/themes/classic/views/site
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/themes/classic/views/layouts
generate index.php
mkdir /var/www/html/yii/frist_app/assets
generate index-test.php

Your application has been created successfully under /var/www/html/yii/frist_app.

Chúc bạn thành công

Post Reply