[Ubuntu] Tạo Alias Php5/Php7

Các mục thông tin về tin học khác...
Forum rules
Nếu có ý kiến tạo thêm mục kiến thức khác ... Hãy thông báo trong đây ... để được cân nhắc tạo!
Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 76
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

[Ubuntu] Tạo Alias Php5/Php7

Post by tthlan »

- Sau khi install php5 and php7

- Edit file .bashrc: sudo nano ~/.bashrc

- Add 2 line vào cuối file

lias php5='sudo a2dismod php7.0 ; sudo a2enmod php5.6 ; sudo service apache2 restart ; echo 1 | sudo update-alternatives --config php'
alias php7='sudo a2dismod php5.6 ; sudo a2enmod php7.0 ; sudo service apache2 restart ; echo 2 | sudo update-alternatives --config php'
Post Reply