A simple page in fuelphp

Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 72
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

A simple page in fuelphp

Post by tthlan »

Đầu tiên xin hướng dẫn một cách tạo một trang đơn giản, cũng như cách vận hành chính trong Fuelphp (FP)

chạy một trang trong FP thực chất là đẩy tới một 'method' của 'controler', và load xử lý code được viết hoặc một 'view' được định nghĩa trong đó.

À phải tạo các files như sao cấu trúc file trong FP như sau:

Code: Select all

root/
  fuel/
   app/     
     controller/
      simple.php <--- tạo file này
     views/
      simple_page.php <--- tạo file này
  public/
    index.php
và kết quả sẽ chạy được trình duyệt như hình bên dưới

Image

khi muốn gọi tiếp method cùa controler nào thì cứ gõ nó tiếp "/public/index.php/tên_controler/tên_method"
mặc định method index của controller sẽ được chạy nếu ko chỉ định tên_metho

Chú ý:
trong public, index.php là trang index mặc định đừng sửa gì nó.


+ Nội dung file controller : controller > simple.php
- simple.php lên tên file
- Phải extends class Controller
- tên controller phải bắt đầu Controller_ và Simple chính là tên
- tên phương thức bắt đầu là action_ và index là tên
- action_index sẽ là phương thức mặc đinh được chạy khi gọi tới controller 'simple'

Code: Select all

<?php
class Controller_Simple extends Controller
{
  public function action_index()
  {
   // gọi đúng tên view là trang nội dung muốn hiển thị
   return Response::forge(View::forge('simple_page')); // return Response::forge(View::forge('simple_page.php'));
  }
}
?>
+ Nội dung file view : views > simple_page.php
- trên file 'simple.php' phải viết cho đúng nếu không load không được báo "The requested view could not be found"
- ngoài ra phải đặc cho đúng chỗ, đúng folder trong view để code load được. Mình sẽ có một topic chia sẻ vấn đề này!

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>tthlan.info - 4rum</title>
</head>
<body>
  <h1> tthlan.info - 4rum - views/simple_page.php</h1>
</body>
</html>
Chúc thành công ! Vui cùng code FuelPhp
Post Reply