[CI] Multiple Language on CodeIgniter Custom Validation

Post Reply
tthlan
Quản trị viên
Posts: 65
Joined: Tue Aug 23, 2016 8:13 am

[CI] Multiple Language on CodeIgniter Custom Validation

Post by tthlan » Mon Jul 18, 2016 9:46 am

Một ví dụ khi cần đề gợi nhớ lại 'Tuỳ biến Validation' trên form
và xuất ra thông báo cho 2 hai ngôn ngữ tiếng anh (mặc định) và tiếng việt.


Image
ImageImage

Một "Custom validation" phải có:(Link Form Validation CI)

- phải có dòng khai báo sử dụng bộ thư viện 'form_validation' của CI

- rule : chỉ định trường nào sẽ được gọi hàm tuỳ biến để kiểm tra.
set_rules('tên trường', 'Chuỗi Hiển thị của tên trường', 'call_back_tên_hàm_kiểm_tra')
ghi chú: 'call_back' là tiền tố

- và messaage : thông báo trả về khi kiểm tra không hợp lệ
set_message('tên_hàm_kiểm_tra', 'chuỗi thông báo')


Để sử dụng cho nhiều ngôn ngữ: (link CI language_helper , link language class CI)

- Khai báo các tập dữ liệu [tên_tập_hợp]_lang.php trong thư 'language' của CI tương ứng cho từng ngôn ngữ
ghi chú: 'lang' là hậu tố của file language

- phải có dòng khai báo sử dụng lại helper 'langulage' của CI

- load đúng tập dữ liệu [tên_tập_hợp] ứng với từng ngôn ngữ để sử dụng

- lấy đúng lang->line(key) hoặc dùng đúng trong mảng giá trị đã load


\myci\system\language\vietnamese\fieldname_lang.php

Code: Select all

$lang['input_1'] = 'Trường Dữ Liệu';


\myci\system\language\vietnamese\custom_lang.php

Code: Select all

$lang['not_text'] = 'Không thể nhập giá trị "test" cho {field}.';


\system\language\english\fieldname_lang.php

Code: Select all

$lang['input_1'] = 'Input Data';


\system\language\english\custom_lang.php

Code: Select all

$lang['not_text'] = 'Không thể nhập giá trị "test" cho {field}.';


\application\controllers\Practice.php

Code: Select all

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Practice extends CI_Controller {

   public function index()
   {
      /* Load library & helper */
      $this->load->helper('language');
      $this->load->helper(array('form', 'url'));
      $this->load->library('form_validation');

      /* Detect option 'language' selected on view */
      if (!empty($this->input->post('ck_lang')))
      {
         /* set language will be used */
         $this->config->set_item('language', 'vietnamese');
      }

      /* get current used language 'english' or 'vietnamese'*/
      $lang = $this->config->item('language');

      /* load custom_lang.php file          in .\system\language\english folder or language\vietnamese folder */
      $this->lang->load('custom',$lang);
      /* load fieldname_lang.php file    in .\system\language\english folder or language\vietnamese folder */
      $this->lang->load('fieldname',$lang);

      $this->form_validation->set_rules('input_1',  $this->lang->line('input_1'), 'callback_inputdata_check');
      /* $this->form_validation->set_rules('input_1', 'lang:input_1', 'callback_inputdata_check'); */
      /* $this->form_validation->set_rules('input_1', 'Data Input 1', 'callback_inputdata_check'); */

      if ($this->form_validation->run() == FALSE)
      {
         $this->load->view('v_form'); /* Load view when successfull valiation */
      }
      else
      {
         $this->load->view('v_form'); /* Default view or View be load back when fail validation */
      }
   }

   public function inputdata_check($str)
   {
      if (strtolower(trim($str)) == 'test')
      {
         $this->form_validation->set_message('inputdata_check', $this->lang->line('not_text'));
         //$this->form_validation->set_message('inputdata_check', 'The {field} field can not be the word "test"');
         return FALSE;
      }
      else
      {
         return TRUE;
      }
   }

}


\application\views\v_form.php

Code: Select all

<form accept-charset="utf-8" method="post" action="practice">
   <div class="form-validation-output">
   <?php echo validation_errors(); ?>
   </div>
   <div class="form-group">
      <div class="data-row">
         <label for="input_1">Input for text data</label>
         <input id="input_1" name="input_1" type="text" size="50" placeholder="try 'test' to see translate text of the custom validation">
      </div>
      <div class="data-row">
         <label for="ck_lang">Vietnamese</label>
         <input id="ck_lang" name="ck_lang" type="checkbox">
      </div>
   </div>
   <div class="form-actions">
      <div class="submit-row">
         <input type="submit" name="submit" value="Sumit">
      </div>
   </div>
</form>


Hy vọng với kiến thức này ta có thể xây dựng hệ thông validation toàn diện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn.
tthlan.info

Post Reply